ODDI AR Y BEIC: DARGANFOD GORLLEWIN CYMRU

Mae ein lleoliad yng Ngorllewin Cymru'n golygu ein bod yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer darganfod tirwedd, treftadaeth, diwylliant a phobl Cymru. Dyma rai syniadau i'ch ysbrydoli i barhau eich antur oddi ar y beic.

Aberystwyth

Mae Aberystwyth yn dref glan môr hanesyddol, gyda phrom Fictoraidd hardd sy'n ymestyn o Craig Lais gyda'i rheilffordd ffwnicwlar, i'r marina. Mae yna draethau, parciau, caffis da a siopau annibynnol hyfryd. Mae Amgueddfa Ceredigion newydd ei adnewyddu, ac yn archwylio diwylliant, treftadaeth a chelf y rhanbarth. Mae'r dref hefyd yn gartref i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, lle ceir ystod o arddangosfeydd parhaol ac ymweliol, yn ogystal â theithiau tywysiedig o'r adeilad a'r casgliadau. Mae gan Ganolfan Celfyddydau Aberystwyth theatr, neuadd gyngerdd, sinema a chaffi, tra gallwch ymweld a phentref hanesyddol Pontarfynach ar rheilffordd hanesyddol Dyffryn Rheidol.

Arfordir Bae Ceredigion

Mae gan Orllewin Cymru filltiroedd o arfordir anhygoel a thraethau heb ei ail. Mae nifer o drefi a phentrefi glan môr hardd i'w harchwilio: gallwch gerdded o amgylch harbwyr pert, ymweld â chestyll a phlasdai hanesyddol, blasu hufen iâ rhagorol, a mwynhau golygfeydd ysblennydd ar draws Môr yr Iwerydd.

Mae modd archwilio'r arfordir ar gwch, caiac neu fwrdd padlo - a cadwch eich llygaid allan am ddolffiniaid a morloi! Gallwch drio hwylio, syrffio, canŵio, 'coasteering', cerdded ceunentydd neu ferlota. Mae Aberystwyth a dyffryn yr afon Dyfi wedi'u dynodi'n Warchodfa Biosffer UNESCO, o ganlyniad i'r harddwch naturiol a'r bywyd gwyllt eithriadol a geir yno.

Cefn gwlad a mynyddoedd Canolbarth Cymru

Mae gan Ganolbarth Cymru amrywiaeth arbennig o amgylcheddau naturiol i'w harchwilio. Mae yna gyfleoedd gwych i weld adar a bywyd gwyllt - mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys Gweilch Dyfi a'r barcuiaid coch yn bwydo ym Mwlch Nant yr Arian. Mae'r ardal yn baradwys i gerddwyr, gyda thirwedd amrywiol ac ysblennydd: ucheldiroedd agored, mynyddoedd garw, coedwigoedd hynafol a llwybrau tawel. Gallwch gymryd taith saffari trwy fynyddoedd y Cambria, neu edrych ar y sêr ym Mharc Awyr Dywyll Cwm Elan.

Darganfod Treftadaeth, Diwylliant, a Bwyd a Diod Cymru

Mae yma nifer o amgueddfeydd rhyngweithiol gwych sy'n archwilio ein gorffennol a'n presennol diwydiannol, diwylliannol, gwleidyddol ac amgylcheddol - gan gynnwys yr Amgueddfa Feicio Genedlaethol yn Llandrindod! Ac nid oes prinder lleoedd hanesyddol i ymweld â nhw, o rai o'r cestyll gorau ym Mhrydain, i blastai Fictorianaidd, aneddiadau Efydd ac Oes yr Haearn, ac abadau canoloesol. Mae app 'Chwedlau'r Gorllewin' yn gyflwyniad hwylus i chwedlau cyfoethog a diddorol yr ardal.

Mae safon bwyd a diod yng Nghymru wedi gwella'n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac nid yw Gorllewin Cymru'n eithriad. Mae 'na gynhyrchwyr caws a siocled gwych yn yr ardal, yn ogystal â 'gin', gwin, a cwrw. Mae llawer o'r llefydd yma'n caniatáu ymweliadau, ac mae'r cynnyrch yn cael ei ddefnyddio gan nifer cynyddol o dafarndai a bwytai sy'n gwneud y mwyaf o fwyd a diod lleol a thymhorol.

Gorllewin Cymru mewn car, ar droed, ac ar y rheilffordd

Mae Ffordd Cymru yn deulu newydd o deithiau cenedlaethol sy'n arddangos y gorau o Gymru. Cynlluniwch daith ffordd sy'n cwmpasu'r môr a mynyddoedd, cestyll a harbwyr, trefi prysur ac ardaloedd gwyrdd anhysbell.

Os am adael y car, beth am gerdded Llwybr Arfordir Cymru. Neu daliwch y tren o Gyffordd Dyfi i Bwllheli, un o deithiau trên eiconig y byd yn ôl Y Guardian.

Digwyddiadau

Mae llawer yn mynd ymlaen drwy'r flwyddyn yn y rhan yma o'r byd. O wyliau bwyd a chomedi, i sioeau amaethyddol ac eisteddfodau, a digwyddiadau sy'n dathlu'r amgylchedd naturiol. Dyma rai gwefannau sy'n rhestri digwyddiadau ar draws Gorllewin a Chanolbarth Cymru:

Darganfod Ceredigion

Visit Mid Wales